Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

1. האתר נועד למתן מידע ולמכירות לציבור בארץ ומחוצה לה, של מוצרי עשבי קדם בע”מ (להלן: “החברה”)

2.  לפני שימוש כלשהו באתר, על לקוחות בישראל לקרוא את התנאים שיפורו להלן.  שימוש כלשהו באתר משמעו הסכמה לתנאים שלהלן.

3.  כל לקוח/ה מצהיר/ה שגילה מעל 18 שנים והוא/היא בעל /ת כשרות משפטית להתקשר עם החברה עפ”י תנאים אלו.

4. רשאי לרכוש באתר מוצרים ו/או שירותים כל מי שברשותו כרטיס אשראי תקף או חיבור לתשלום באמצעות PayPal.

5. החברה לא תשא בכל אחריות בשל נזק אשר ייתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבור לרשת האינטרנט ו/או תקלות חומרה ו/או תוכנה ו/או וירוסי מחשב.

6. בעת שימוש באתר, על המשתמש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.

7. מובהר למען הסר ספק כי צפייה באתר אינה מקנה למשתמש כל רשיון שימוש ו/או זכויות אחרות בחומרים ו/או בתכנים הכלולים באתר.

8. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות באתר שאינן חוקיות ו/או בניגוד להוראות האתר ו/או החברה לרבות, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדות לאיסוף מידע או בדרך של חיקוי גולש רגיל, מניפולציות באתר לצורך כניסה לדפים פנימיים של האתר אליהם אין למשתמש גישה ישירה, העלאת תוכן, פרסום או ביצוע פעולות שאינן חוקיות ו/או שיש בהן כדי להפר קניין רוחני, פרסום לשון הרע, או פגיעה בפרטיותו של אחר.

9. אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת פרטי המשתמש, לא ניתן להבטיח בצורה מוחלטת כי פרטיו לא ייחשפו כתוצאה מחדירה לא מורשית של אחר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים אשר יגרמו מחדירה לא מורשית כזו.

10. המשתמש מאשר בזאת לחברה לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני שלו, בהתאם לפרטים שהוזנו ע”י המשתמש, חומר שיווקי, עדכונים, אישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר  .

11. לאחר אישור העסקה וביצוע התשלום, פרטי הרכישה יקלטו באתר, תשלח הודעה לדואר האלקטרוני של הרוכש/ת. ככל שלא הגיעה, הרוכש/ת מתבקשים להודיע לחברה.

12.  המוצרים יסופקו לרוכשיהם באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שליחויות..

13. הספקת המוצר תהיה באריזה סגורה שנבדקה ע”י החברה.  במידה והמוצר הגיע למזימן/נה כאשר אריזתו אינה סגורה ו/או פגומה ו/או מוצר שונה מההזמנה, ניתן להשיב את המוצר לחברה  והחברה תזכה בגין העסקה.

14.  במידה ומוצר לא יסופק בתוך 14 ימי עבודה ממועד קבלת התשלום, ללקוח תינתן אפשרות לביטול העיסקה.

15.  מדיניות החזרה:  החברה תזכה לקוחות על מוצר שלא היה לשביעות רצונם מכל סיבה שהיא, ובלבד שאכן הלקוחות השתמשו במוצר, ושהוחזרו בתוך 90 יום ממועד קבלתם.

16.  כל מוצר יש לנסות תחילה בכמות קטנה, ורק לאחר וידוא שאין שום אדמומיות, גירוי, כאב ראש, משך כעשר דקות, ניתן להתחיל את השימוש.

17.  יש להרחיק כל מוצר מהישג ידם של ילדים.

18.  אין המוצרים מיועדים לריפוי/אבחון/מניעת מחלות כלשהן.

19.  יש להשתמש במוצרים ע”פ ההוראות הרשומות עליהם ובטווח התפוגה המופיע עליהם.

צ'אט עם נציג
לשלוח תמונה של עור/שיער כדי להתייעץ:
דילוג לתוכן